10.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 10. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 26.6.2012

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání závěrečného účtu obce společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011

3) prodej pozemku

4) různé

5) návrh na usnesení a jeho schválení

6) závěr