Krajské volby 2012

 statni znak   

  Informace o způsobu hlasování

  ve volbách

  do zastupitelstev krajů v roce 2012

    

Volby do zastupitelstev krajů ve všech 13 krajích České republiky vyhlásil prezident

republiky svým rozhodnutím č. 224 /2012 Sb. ze dne 29. června 2012.

 

Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dvou dnech, v pátek 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

 

Volič

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje, nebo na území vojenského újezdu v územním obvodu kraje.

Občan České republiky, který není přihlášen k trvalému pobytu na území České republiky, nesplňuje podmínky práva volit do zastupitelstev územních samosprávných celků.

 

Voliči zapsaní ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady České republiky v zahraničí

V případě, že se volič v minulosti nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem, je automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu. Pokud chce být tento volič opětovně zapsán do stálého seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, musí požádat příslušný zastupitelský úřad, v jehož zvláštním seznamu voličů je zapsán, o vyškrtnutí. O vyškrtnutí lze zažádat písemně nebo osobně na příslušném zastupitelském úřadě. Písemná žádost je dostačující, pokud je faxová. Uznat lze též žádost voliče o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zaslanou elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. Běžná žádost prostřednictvím e-mailu není dostačující z důvodu nedostatečné identifikace voliče a anonymity odesílatele; ze stejných důvodů není přípustná ani telefonická žádost. Podpis voliče na žádosti o vyškrtnutí není nutno úředně ověřovat.

V případě, že je volič zastupitelským úřadem na základě své žádosti vyškrtnut ze zvláštního seznamu voličů, má o této skutečnosti potvrzení a hodlá uplatnit své volební právo při letošních volbách do zastupitelstev krajů, popřípadě i při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky, jestliže se v příslušné obci letos konají, je nutné, aby toto potvrzení odevzdal přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu. Obecní úřad na základě předloženého potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů zruší u zápisu dotyčného voliče údaj o vyškrtnutí; zároveň má volič možnost při této příležitosti ověřit si správnost ostatních údajů.

Nejzazší možností, kdy lze předložit zmiňované potvrzení, je v den voleb okrskové volební komisi, v jejímž obvodu má volič místo trvalého pobytu. Okrsková volební komise voliče na základě ustanovení § 31 odst. 4 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě i ustanovení § 19 odst. 5 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů; na základě toho potom volič může uplatnit své volební právo. Poznámka ve stálém seznamu voličů o vyškrtnutí voliče na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě v souvislosti s volbami do Parlamentu České republiky by měla být následně zrušena.

 

Volební místnost

Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny hlasovací lístky označené nápisem "vzor", prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo zmocněnce o odvolání kandidáta, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále případná informace o tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

 

Hlasování

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasování na voličský průkaz

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku šedé barvy opatřenou úředním razítkem.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev krajů jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusejí tvořit úplnou číselnou řadu, neboť převážná většina kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic nekandiduje ve všech krajích. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (9. října 2012). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.

 

Způsob hlasování

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, nebude mu hlasování umožněno. V tomto prostoru volič vloží do úřední obálky šedé barvy jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat.

Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice; k přednostním hlasům se však nepřihlíží. Jiné písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv. Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volby do zastupitelstev krajů se konají na 1/3 území společně s volbami do Senátu; úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů je barevně odlišena od úřední obálky pro volby do Senátu, tzn., že hlasovací lístek pro volby do zastupitelstev krajů musí být odevzdán v úřední obálce barvy šedé, určené pro volby do zastupitelstev krajů, jinak je neplatný. Je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků, je hlas neplatný.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat a případně upravit zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat, upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

 

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.