16.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 16. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 2.12.2013

  v 19 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce

    a přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a nedostatků

3) různé

4) návrh na usnesení a jeho schválení

5) závěr