19.zastupitelstvo obce

 

  znak 200x200POZVÁNKA

  na 19. zastupitelstvo obce

  Panenská Rozsíčka,

  které se uskuteční dne 26.5.2014

  ve 20 hod na obecním úřadě

 

 

PROGRAM:

1) zahájení

2) projednání závěrečného účtu obce

    společně se zprávou o výsledku hospodaření obce

    za rok 2013 a účetní uzávěrka, přijetí opatření

3) smlouva o budoucí smlouvě na koupi pozemku

4) různé

5) návrh na usnesení a jeho schválení

6) závěr